REGULAMIN KONKURSU „Moja ulubiona świąteczna piosenka…” z marką Fresh n Rebel

Organizatorem konkursu jest firma Gamma PR Ewa Rudkowska z siedzibą przy ul. Rzeplińskiej 5, 52-200 Karwiany, NIP: 7542129811.

 1. Zgłoszenia udziału w konkursie są przyjmowane drogą elektroniczną w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Aktivist na Facebooku https://www.facebook.com/MagAktivist od 14 grudnia 2020 roku do dnia 21 grudnia 2020 roku do godziny 18:00.
 2. Konkurs polega na odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na zadanie konkursowe:

Zadanie:  Twoja ulubiona świąteczna piosenka to… [odpowiedź uzasadnij do max. 500 znaków].

 1. Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy 5 najciekawszych odpowiedzi konkursowych. Odpowiedzi będzie oceniać i wyłoni zwycięzcę komisja konkursowa złożona z przedstawicieli firmy Gamma PR. Informacja o wygranej zostanie ogłoszona pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/MagAktivist.

Po trzech bezskutecznych próbach kontaktu ze zwycięzcą, podejmowanych przez organizatora na przestrzeni 7 dni, nagroda ulegnie przepadkowi, a organizator wyłoni nowego zwycięzcę w sposób opisany powyżej.

 1. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie.

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są: słuchawki Clam ANC Fresh n Rebel, które zostaną wysłane w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu na adresy podane przez zwycięzców.
 2. Aby móc wziąć udział w konkursie, należy posiadać dostęp do Internetu i profil w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Nagrody w konkursie są niezbywalne i nie mogą zostać zamienione na gotówkę lub inną pulę środków, ani w całości, ani w części. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną o podobnym charakterze i o równej lub wyższej wartości w dowolnym momencie.
 4. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Polski, którzy ukończyli 18 rok życia.
 5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 6. Wszystkie decyzje będą ostateczne i wiążące, a organizator nie zobowiązuje się prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji uczestnictwa wszystkich uczestników i może, według własnego uznania, zdyskwalifikować każdego, który nie spełnia wymogów określonych w tym regulaminie.

Ograniczenia

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób indywidualnych. W konkursie nie mogą brać udziału drużyny, korporacje ani instytucje. Pracownicy firmy Gamma PR Ewa Rudkowska, osoby w jakikolwiek sposób zaangażowane w rozwój, produkcję lub dystrybucję niniejszej promocji, jak również ich najbliższe rodziny (tj. małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci) oraz członkowie gospodarstwa domowego każdego z takich pracowników i/lub autorów, nie mają prawa do udziału w konkursie.
 2. Wszelkie zgłoszenia nadesłane przez te osoby, pełnomocników lub osoby trzecie zostaną unieważnione.
 3. Uczestnik nie może brać udziału w konkursie, jeżeli:
 4. nie odpowie na pytanie konkursowe pod postem konkursowym,
 5. ma mniej niż 18 lat;
 6. nie jest mieszkańcem Polski;
 7. narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

Dane osobowe

 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, organizator będzie wykorzystywał wszelkie dane przekazane przez uczestników wyłącznie w celu prowadzenia promocji. Biorąc udział w promocji, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych przez organizatora do celów administracyjnych niniejszej promocji, w tym na udostępnianie ich imion i nazwisk i/lub pseudonimu na https://www.facebook.com/MagAktivist.
 2. Dane osobowe zgromadzone podczas konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zasadami ochrony prywatności organizatora.
 3. Uczestnik może w każdej chwili zażądać od organizatora zmiany, aktualizacji, wyjaśnienia lub usunięcia tych danych osobowych, pisząc na adres organizatora podany na końcu niniejszego regulaminu, przy czym może to spowodować, że jego dane nie zostaną uwzględnione przy wyborze nagród.

 

Oświadczenie o prywatności dotyczące danych osobowych przechowywanych przez Gamma PR na potrzeby promocji

Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat danych osobowych użytkowników przechowywanych przez firmę Gamma PR na potrzeby konkursu:

 • podstawowe informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres mailowy podane przez uczestnika w procesie rejestrowania udziału w konkursie;
 • zdjęcie uczestnika, jeśli zostało udostępnione.

 

Administratorem danych osobowych jest:

Gamma PR Ewa Rudkowska, Rzeplińska 5, 52-200 Karwiany, NIP: 7542129811.

Powód przetwarzania danych osobowych uczestnika

(„Przetwarzanie” oznacza wszystkie czynności firmy Gamma PR Ewa Rudkowska związane z informacjami o uczestniku, w tym zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji).

Firma przetwarza dane osobowe uczestnika wyłącznie do celów administracyjnych związanych z konkursem i będzie przechowywać dane osobowe uczestnika przez 30 dni od zakończenia konkursu po zakończeniu procesu zarządzania konkursem. Następnie dane uczestnika zostaną usunięte z wyjątkiem tych, których przechowywanie jest wymagane prawem, takich jak rejestry podatkowe i przelewów bankowych. Po upływie tego czasu niektóre informacje będą przechowywane w archiwach, w formie zanonimizowanej.

Firma Gamma PR Ewa Rudkowska może również przekazać część lub całość danych osobowych uczestnika:

 • bankom lub innym podmiotom zajmującym się obsługą płatności lub dostaw do uczestnika.

Jako „osoba, której dane dotyczą”, użytkownik ma prawo do zażądania od organizatora konkursu dostępu do swoich danych osobowych, wprowadzenia w nich zmian lub całkowitego ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych, sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu, a także ma prawo do przeniesienia tych danych, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Aby skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych firmy Gamma PR Ewa Rudkowska, proszę pisać na adres: Gamma PR Ewa Rudkowska, Rzeplińska 5, 52-200 Karwiany lub na adres e-mail: gammapr@gammapr.pl.

To oświadczenie dotyczy wyłącznie informacji zawartych w bazie danych Gamma PR Ewa Rudkowska dotyczących promocji. Jeżeli firma Gamma PR Ewa Rudkowska będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach, zostaną Państwo o tym poinformowani w oddzielnym oświadczeniu.

 

-->