Nwesletter – Regulamin

Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika co innego, poniższe pojęcia
mają następujące znaczenie:

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania
z Newslettera Serwisu Aktivis.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna niepełnoletnia może być Użytkownikiem, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

Usługodawca/ Valkea – Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ficowskiego 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291933,REGON 016319485, NIP: 525-21-77-350.

Serwis lub Aktivist – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Valkea pod adresem internetowym: www.aktivist.pl. Adres serwisu może ulec zmianie.

Newsletter – oznacza informacje w formie listu elektronicznego wysyłane na adres Użytkownika podany Valkea, dotyczące tematycznie Serwisu, w tym treści informacyjne o nowych artykułach, rekomendacje produktowe, inspiracje Serwisu. Newsletter może także zawierać treści promocyjne np. promocje konkursów i innych wydarzeń, usług i produktów w Serwisie, treści reklamowe związane z Serwisem lub reklamy naszych Partnerów.

Zasady korzystania z Newslettera

 1. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu po aktywacji usługi, zgodnie z punktami poniższymi Regulaminu.
 2. Zamówienie usługi wysyłania Newslettera polega na wpisaniu adresu e-mail, którym dysponuje Użytkownik do formularza zamówienia Newslettera udostępnianego przez Valkea na stronie internetowej aktivist.pl (oraz kliknięcie przycisku „zapisz się do newslettera”) a następnie aktywowaniu linku otrzymanego pocztą elektroniczną (link aktywacyjny) wysłaną
  automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności zamówienia subskrypcji.
 3. Korzystanie z Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zamawiając subskrypcję Newslettera, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności Valkea wraz z Polityką Cookies.
 5. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z usługi Newslettera w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Szczegółowe informacje zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIE. Brak potwierdzenia aktywacji usługi subskrypcji Newslettera zgodnie z pkt 2.2. powyżej, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 24 godzinach od daty rejestracji.
 6. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustalaną przez Usługodawcę.
 7. Umowa o subskrypcję Newslettera określoną w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Valkea a Użytkownikiem na czas nieokreślony od momentu aktywowania Newslettera (kliknięcia w link aktywacyjny).

Zasady korzystania z Newslettera

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w przeciągu 14 dni od dnia zamówienia subskrypcji Newslettera, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres email: newsletter@aktivist.pl lub pisemnie, na adres Valkea wskazany w definicjach niniejszego Regulaminu, informacji o odstąpieniu.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Valkea natychmiast.
 3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych otrzymane przez Valkea od Użytkownika skutkować będzie usunięciem danych (w postaci e-mail) z listy subskrybentów Newslettera, co równoznaczne jest z rezygnacją z subskrypcji.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Valkea.
 2. Prawa Użytkownika – podmiotu danych: Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego
  ochrony danych osobowych (Prezesa UODO).W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.
 3. Uzasadniony interes Administratora: Dane podane w formularzu rejestracji do newslettera (Newsletter Aktivist) lub podczas ich edycji mogą być przetwarzane w celu marketingowym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Administratora lub na zlecenie reklamodawców, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.
 4. Marketing naszych Partnerów: Jeżeli wyraziłeś dobrowolną zgodę marketingową powyżej, zapisując się do Newslettera Aktivist – Twoje dane osobowe z formularza rejestracji
  lub edycji danych w zapisie na newsletter będą wykorzystywane do prezentowania Ci reklam produktów i usług naszych Partnerów, dopasowanych do Twoich zainteresowań.
 5. Polityka Prywatności Administratora informuje szczegółowo, jak przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie oraz przez jaki okres czasu są przetwarzane, jakie prawa przysługują Użytkownikom, komu udostępniamy dane, jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – szczegóły tutaj: https://aktivist.pl/polityka-prywatnosci-i-pliki-cookie/

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres newsletter@aktivist.pl . Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji, z zastrzeżeniem dłuższego o kolejne 14 dni terminu w skomplikowanych uzasadnionych przypadkach.

Zastrzeżenia

 1. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z tą treścią.
 2. Nieprawidłowy adres e-mail zostanie usunięty z listy subskrybentów Newslettera niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.
 3. Usługodawca może z ważnej przyczyny zaprzestać świadczenia usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu Aktivist.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać wprowadzone, w zakresie w jakim są  dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu
  będą udostępniane na stronie Serwisu Aktivist pod adresem http://aktivist.pl. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie
  powiadomić Valkeao decyzji o odstąpieniu drogą mailową.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.