REGULAMIN KONKURSU „#PolaroidSun Tauron”

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „#PolaroidSun Tauron” („Konkurs”), oraz reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla Organizatora oraz Uczestników, a wszelkie materiał promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Organizatorem Konkursu jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN (dalej „Organizator“).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Viscom Lens Bożena Steckiewicz, z siedzibą w Warszawie, ul. ks.Trószyńskiego 7, 01-693 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 3265 , NIP: 118-002-86-37 („Fundator”).
 4. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych
  z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

 • 2
  Przedmiot i czas Konkursu
 1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia w ramce konkursowej prezentującego Uczestnika Konkursu. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #PolaroidSun #Aktivist. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 lipca 2017 roku i kończy się w dniu 8 lipca 2017
 3. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w § 4 Regulaminu.

 

 

 • 3
  Uczestnictwo w Konkursie, prawa autorskie
 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu
  w okresie trwania Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 4. W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 5. Przesłanie Pracy przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie
  ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:

  1. Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie;
  3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych.
  4. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
  5. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę
   na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.
  6. Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
  7. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Polaroid w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).
  8. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
   1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,
   2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie
    z zasadami Regulaminu,
 • zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 1. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
 2. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż produkty Fundatora.
 1. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Partnera z wszelkich roszczeń osób trzecich

 

 • 4

Przebieg Konkursu

 

 1. Wybór zwycięskich Prac, których autorzy stają się zwycięzcami („Zwycięzcy) i uzyskają prawo do nagród („Nagrody”) dokonany zostaje w sposób następujący:
  1. Nagrody Główne przyznane zostaną na podstawie największej ilości like’ów zebranych przez Pracę na profilu Uczestnika na Instagramie.
  2. Pozostałe Nagrody przyzna komisja konkursowa powołana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”) wybierając najlepsze zdjęcia.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w następujących terminach:
 3. Nagrody Główne – 8 lipca, nie później niż o godz. 21 na profilu FB Aktivista,
 4. Zestawy Gadżetów – 7 i 8 lipca, nie później niż o godz. 21 na profilu FB Aktivista,
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane także na łamach portalu aktivist.pl. O wygranej Zwycięzcy zostaną również poinformowani poprzez wiadomość w komentarzu do zdjęcia konkursowego na Instagramie.

 

 • 5

Nagrody

 

 1. Organizator, działając na zlecenie Fundatora, jest przyrzekającym i wydającym nagrody
  w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 k.c..
 2. Nagrodami w Konkursie są:
 3. Nagrody Główne – 5 par okularów przeciwsłonecznych marki Polaroid  o łącznej wartości 1500 zł.
 4. 10 Zestawów Gadżetów Polaroid złożonych m.in. z bidonu, ręczniczka, rozgałęziacza oraz torby weekendowej. Wartość każdego zestawu wynosi 750 zł.
 5. Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody Głównej i jednego Zestawu Gadżetów.
 6. Laureat Konkursu nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 7. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu, jest ostateczna.
 8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Nagrody można odebrać osobiście w strefie festiwalowej lub za pośrednictwem poczty. Warunkiem otrzymania Nagrody za pośrednictwem poczty jest przesłanie do dnia 12 lipca 2017 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom listownie w ciągu tygodnia od otrzymania danych adresowych Zwycięscy.

 

 

 • 6

Dane osobowe

 

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, a w szczególności wydanie Nagród.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych
  w ustawie o ochronie danych osobowych (t.jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności:
 4. wyboru laureatów,
 5. ogłoszenia listy laureatów Konkursu,
 6. wydania Nagród,
 7. obsługi reklamacji.
 8. Administratorem danych osobowych jest Organizator, Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350.
 9. Uczestnicy przez cały czas przetwarzania danych mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Jeżeli Uczestnik zdecyduje o odwołaniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub zaistnieje potrzeba zmiany lub poprawienia jego danych, może on zgłosić stosowne żądanie Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora: sekretariat@valkea.com lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

 

 • 7

Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursu, w formie elektronicznej na adres konkursy@aktivist.pl lub pisemnej, na adres Organizatora  z dopiskiem „Konkurs „#PolaroidSun”- reklamacja konkursowa”.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym. Reklamacje rozpatruje Organizator.

 

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku niemożliwości kontaktu
  z Uczestnikiem, z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych – w takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony Uczestnikom na Stronie www.aktivist.pl.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
  z Organizatorem pod adresem email: konkursy@aktivist.pl . Odpowiedzi udzielane będą
  w terminie do 7 dni.

 

 

3 komentarze

Dodaj komentarz

-->