REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU „THE TWIN”

 • 1. Organizator i czas trwania Konkursu
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się realizacja konkursu „THE TWIN” („Konkurs”) w serwisie społecznościowym Facebook, działającym pod adresem: facebook.com, („Serwis”).
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest VALKEA MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ficowskiego 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291933, REGON 016-319-485, NIP: 525-21-77-350, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.049.766,00 PLN („Organizator” lub „Fundator”) właściciel portalu aktivist.pl („Aktivist”).
 3. Konkurs trwa od 14.09.2022 r. do 16.09.2022 r. do godziny 12:00 czasu polskiego („Czas Trwania Konkursu”).
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na profilu Aktivist w Serwisie znajdujących się pod adresem: https://www.facebook.com/MagAktivist („Profil” lub „Profil Aktivist”).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań Serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu. Wszelkie dane osobowe
  i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu. Organizator zwalnia w całości Serwis od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
  o grach hazardowych (Dz.U.2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

 

 • 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki („Uczestnik”):
  1. pełnoletnie z pełną zdolnością do czynności prawnych;
  2. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadające miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. posiadające niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie;
  4. które zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;
 3. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi (Administrator Danych Osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez: (1) samodzielne usunięcie odpowiedzi stanowiącej Zadanie Konkursowe, (2) czy też poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneosobowe@valkea.com.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu zamieścić w Serwisie na Profilu Aktivist FACEBOOK pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe: Najstraszniejszy film, serial jaki widzieliście?  [odpowiedź uzasadnij do max. 500 znaków] („Zadanie konkursowe”).
 6. W Konkursie Uczestnik może wziąć udział tylko raz, zamieszczając jeden komentarz. Wszystkie kolejne komentarze zawierające Zadanie Konkursowe nie będą traktowane jako zgłoszenie w Konkursie. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę tylko odpowiedź umieszczoną pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe najwcześniej.
 7. Odpowiedź udzielona przez Uczestnika nie może naruszać ogólnych zasad przyjętych na Profilu między innymi: obrażanie osób i marek, brak poszanowania godności osób trzecich czy używanie niecenzuralnych słów.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi niespełniających powyższych kryteriów.
 9. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe powinna stanowić oryginalną, autorską interpretację Zadania Konkursowego przez Uczestnika. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 10. Zamieszczając Odpowiedź Uczestnik zapewnia, że jest jej autorem i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 • 3. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu
 1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa (dalej „Komisja Konkursowa”), złożona z przedstawicieli Organizatora.
 2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena odpowiedzi na Zadanie Konkursowe umieszczonych przez Uczestników oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu (Dalej: Zwycięzca), którzy zostaną nagrodzeni zgodnie z § 4 Regulaminu.
 3. Komisja Konkursowa podczas wyłaniania Zwycięzców oceni umieszczone przez Uczestników odpowiedzi pod kątem wartości merytorycznej, kreatywności, atrakcyjności, zgodności tematu wypowiedzi z wytycznymi Regulaminu oraz innymi walorami, które uzna za stosowne. Głosowanie odbywa się w sposób tajny.
 4. Informacja o wybraniu Zwycięzców zostanie opublikowana na Profilu
  w komentarzu pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe w ciągu trzech dni od zakończenia Konkursu.
 • 4. Nagrody
 1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla 6 ( sześć ) najlepszych prac konkursowych w postaci: 2 (podwójnych) biletów na pokaz filmu „THE TWIN” w terminie 16-22.09 2022 roku. W sieci Cinema City w miastach: 
   
  Cnema City  Bielsko-Biała
  Cnema City  Bydgoszcz
  Cnema City  Bytom
  Cinema City Jurajska Częstochowa
  Cinema City  Gliwice
  Cinema City Punkt 44 Katowice
  Cinema City Silesia Katowice
  Cinema City Bonarka Kraków
  Cinema City Kazimierz Kraków
  Cinema City Plaza Lublin
  Cinema City Manufaktura Łódź
  Cinema City Kinepolis Poznań
  Cinema City Plaza Poznań
  Cinema City Rybnik
  Cinema City Czerwona Droga Toruń
  Cinema City Wałbrzych
  Cinema City Arkadia Warszawa
  Cinema City Bemowo Warszawa
  Cinema City Białołęka Warszawa
  Cinema City Janki Warszawa
  Cinema City Mokotów Warszawa
  Cinema City Promenada Warszawa
  Cinema City Sadyba Warszawa
  Cinema City Wroclavia Wrocław
  Cinema City  Zielona Góra
   
  zgodnie z repertuarem kina. Kod należy podać kasjerowi przy odbiorze biletu w kasie / barze kina *Zmiana terminu realizacji zaproszenia nie jest możliwa. („Nagroda”)
 2. Nagrody ze względu na wartość nagród, nie podlegają opodatkowaniu.

 

 • 5. Odbiór Nagrody
 1. Informacja o zwycięzcach ogłoszona zostanie pod postem konkursowym.
 2. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu.
 3. Wiadomość skierowana do Organizatora musi zawierać imię i nazwisko Zwycięzcy oraz oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że przesłana przeze mnie odpowiedź konkursowa (Zadanie Konkursowe) nie narusza praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych”.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak umieszczenia powyższej klauzuli
  w wiadomości skierowanej do Organizatora powoduje utratę uprawnienia Zwycięzcy do nagrody.
 2. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie otrzymania maila, wiadomości od Zwycięzcy z niezbędnymi danymi wymaganymi do otrzymania nagrody.
 3. W przypadku niespełnienia warunków z §5 nagroda pozostaje w rękach Organizatora i to do niego należy decyzja w zakresie wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.
 4. Nagrodę przekazana zostanie elektronicznie na adres e-mail lub Messengera Facebooka wskazany przez Zwycięzcę.
 5. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody
  w pieniądzu, towarze lub usłudze. Uczestnicy nie mogą też przenieść jakichkolwiek praw związanych z Nagrodą na osobę trzecią.
 • 6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku udziałem w Konkursie, wydawaniem nagród odprowadzeniem podatku oraz prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym jest Organizator. W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora, Uczestnik może wysłać wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@valkea.com.
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska, oraz danych niezbędnych do odprowadzenia podatku lub umieszczonych w pisemnej reklamacji, wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji informacji o Zwycięzcach na Profilu, rozpatrzenia składanych reklamacji, odprowadzenia podatku od nagrody, a także w celach archiwizacyjnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:

3.1. zgoda Uczestnika,

3.2. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) w postaci wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, wydania nagrody, a także dla celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

3.3. art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. obowiązek prawny jakim jest uiszczenie należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. z art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 1. Dane osobowe nie będą̨ podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą̨ przechowywane dłużej niż̇ jest to niezbędne do osiągniecia ww. celów przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego, przy czym nie później niż do dnia 30 września 2020 roku, natomiast dane Zwycięzców będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należnego podatku.
 2. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 • 7. Prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi Konkursowych
 1. Uczestnik oświadcza, że Odpowiedź i jej poszczególne elementy stanowić będą utwór w rozumieniu prawa autorskiego jego wyłącznego autorstwa, że będzie posiadał do nich nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że korzystanie przez Organizatora i Współorganizatora i jej poszczególnych elementów w przypadku przeniesienia na niego majątkowych praw autorskich zgodnie z ust. 2 nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.
 2. Z chwilą wysłania przez Uczestnika danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 1, Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Współorganizatora majątkowe prawa autorskie do zwycięskiej Odpowiedzi i jej poszczególnych elementów, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 3. utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie
  i w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak
  i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
 4. rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie;
 5. udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet;
 6. wykorzystywanie w działaniach marketingowych Fundatora, w tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów lub usług oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy;
 7. wykorzystywanie zwycięskiej Odpowiedzi w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.
 8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Uczestnik udziela Fundatorowi zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych względem zwycięskiej Odpowiedzi lub jej części, w tym na włączanie ich do innych utworów
  i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a–e powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów.
 9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Uczestnik udziela Fundatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do zwycięskiej Odpowiedzi lub jej części.

 

 • 8. Reklamacje
 1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się
  z 3 przedstawicieli Organizatora.
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty na adres Valkea Media S.A., ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatniego Zwycięzcy Konkursu.
 3. Reklamacje wpływające po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w reklamacji.
 6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.
-->