Ogólne Warunki Konkursów

Ogólne Warunki Konkursów

OGÓLNE WARUNKI KONKURSÓW VALKEA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursów jest spółka Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933,
NIP 525-21-77-350 (dalej „Organizator”)
Niniejszy dokument określa ogólne zasady przeprowadzania konkursów, organizowanych przez Organizatora (dalej „Konkurs” lub „Konkursy”) (dalej „Ogólne Warunki Konkursu”, „OWK”).
OWK dotyczą wszystkich Konkursów przeprowadzanych za pośrednictwem witryny internetowej aktivist.pl (dalej „Witryna”).
Wraz z ogłoszeniem o Konkursie, Organizator będzie każdorazowo publikował regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”), zawierający szczegółowe zasady Konkursu, w tym Zadanie Konkursowe, Czas Trwania Konkursu, Nagrody.
OWK wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 i obowiązuje do odwołania.
§ 2

OGÓLNE ZASADY KONKURSÓW

Każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę swojego opiekuna do udziału w Konkursie, która odwiedzi Witrynę może, za jej pośrednictwem, przystąpić do Konkursu.
Przez „Uczestnika Konkursu” rozumie się osobę fizyczną, która za pośrednictwem Witryny przystąpi do Konkursu poprzez oddanie głosu lub wykonanie Zadania Konkursowego i dokona rejestracji w systemie informatycznym Organizatora (jeżeli taki wymóg będzie przewidziany w Regulaminie).
Organizator zastrzega sobie prawo swobodnej oceny w przedmiocie wyboru zwycięzcy Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość powierzenia wyboru zwycięscy Konkursu osobom trzecim.
§ 3

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany OWK w czasie pomiędzy poszczególnymi Konkursami poprzez umieszczenie stosownej informacji i aktualnej wersji OWK na Witrynie.

§ 4

SKARGI I WNIOSKI

Wszelkie ewentualne skargi i wnioski, związane z przebiegiem Konkursu, Uczestnik Konkursu obowiązany jest skierować drogą mailową na adres: facebook@aktivist.pl.
W przypadku nie ustosunkowania się przez Organizatora w terminie 7 dni do skargi lub wniosku, skarga lub wniosek uważana jest za nieuwzględnioną.
§ 5

DANE OSOBOWE

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu na użytek Konkursów, w rozumieniu przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Organizator, będąc administratorem danych osobowych, informuje Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora zgodnie z obowiązującą u Organizatora polityką prywatności, na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody oraz w związku z wykonaniem postanowień OWK.
Dane osobowe pobrane na użytek Konkursu, będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach promocyjnych i marketingowych.
Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Każdy Uczestnik Konkursu może żądać usunięcia swoich danych osobowych, których administratorem jest Organizator. Usunięcie takich danych przed upływem Czasu Trwania Konkursu, będzie oznaczało rezygnację z ubiegania się o Nagrodę.
§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia, związane ze skorzystaniem z Nagrody, przewidziane przez podmioty trzecie, w szczególności ograniczenia wiekowe.
Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Nagrody przez Uczestnika Konkursu, spowodowany działaniem osób trzecich, w szczególności na skutek odwołania imprezy/koncertu, unieważnienia kuponu/bonu rabatowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty, jakie musi ponieść Uczestnik Konkursu w związku z odbiorem lub skorzystaniem z przyznanej Nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne, związane z realizacją Nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Uczestnika Konkursu, powstałe w związku z przyznaniem Nagród.
§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu OWK i Regulaminu w całości. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad.
OWK dostępny będzie na Witrynie.
Wszelkie sprawy sporne związane z zastosowaniem Regulaminu i OWK będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
W kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w Regulaminie i OWK stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.