Regulamin Konkursu „Soundrive Festival z AccorHotels”

Regulamin Konkursu „Soundrive Festival z AccorHotels”:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Soundrive Festival z AccorHotels” („Konkurs”), reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla Organizatora oraz Uczestników, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
2. Organizatorem Konkursu oraz Administratorem Danych Osobowych jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN wydawca magazynu Aktivist oraz portalu i profili w mediach społecznościowych z nim związanych (dalej „Organizator“, „Aktivist”lub „Administrator danych osobowych”).
1. Zleceniodawcą oraz Fundatorem nagród w Konkursie jest reprezentujący markę AccorHotels Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000022622, kapitał zakładowy: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP: 526-025-04-69 , („Orbis”, „Zleceniodawca” lub „Fundator”).
2. Fundator jest przyrzekającym i wydającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 k.c..
3. Konkurs trwa od 17.08.2018 r. do 24.08.2018 r.
4. W celu nadzoru nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz wyboru laureatów powołana zostanie Komisja Konkursowa („Komisja”).
5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook na profilu Aktivist: www.facebook.com/MagAktivist/.
6. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Zleceniodawcy lub Organizatora.
7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
11. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook.
12. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§2
UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
a) Jest pełnoletnią osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
c) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela Organizatora, Zleceniodawcy, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
2. W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook oraz bycie fanem profilu Aktivist
(b) zapoznanie się z Regulaminem;
(c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 3.
4. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
5. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§3
OPIS i PRZEBIEG KONKURSU, NAGRODY

1. Zadanie konkursowe:
– polub post konkursowy
– w komentarzu oznacz osobę, z którą chciałbyś pojechać
– napisz jakie Twoim zdaniem jest najważniejsze wydarzenie festiwalu
(„Odpowiedź”). Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone.
2. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie jeden raz oraz może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
3. Przebieg Konkursu wygląda następująco:
a) 17.08.2018 – 24.08.2018 – zamieszczanie odpowiedzi konkursowych pod postem na profilu Aktivist w serwisie Facebook.
b) 24.08.2018 r. – rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie na profilu Aktivist listy zwycięzców.
4. Nagrodą w Konkursie jest nocleg dla 2 osób w pokoju dwuosobowym ze śniadaniami w Ibis Gdańsk Stare Miasto w dniach 31.08-2.09.2018. oraz karnet na Soundrive Festival  („Nagroda”).
5. Wartość Nagrody nie przekracza 2 000 zł.
6. Zdobywca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji na profilu Aktivist w serwisie Facebook oraz za pomocą wiadomości.
7. Po ogłoszeniu wyników Konkursu i otrzymaniu wiadomości Uczestnik – zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość email na wskazany adres, zgłoszenie pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W zgłoszeniu zdobywca Nagrody winien wkleić w treść listu oświadczenie o treści:
8. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Soundrive Festival z AccorHotels”. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach określonych ustawie o ochronie danych osobowych. Mam również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych Oświadczam, że przesłana przeze mnie odpowiedź konkursowa nie narusza praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.”
9. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
10. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania, w szczególności numer rezerwacji w hotelu Ibis Gdańsk Stare Miasto.
11. Nagrody w postaci zaproszeń na wybrane wydarzenia Soundrive Festival należy odebrać osobiście w dniu 30.08.2018 w biurze festiwalowym
12. W przypadku niezgłoszenia się przez laureata po odbiór Nagrody w terminie do 31.08.2018 r. laureat traci prawo do nagrody.
13. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.
14. Przy odbiorze Nagrody należy okazać dowód tożsamości, w celu potwierdzenia tożsamości i oraz podpisać protokół odbioru nagrody.
15. Laureat jest zobowiązany do podania na protokole odbioru nagrody następujących danych: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego.

§4
PRAWA AUTORSKIE

1. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.
2. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.
4. Przesyłając Odpowiedź, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jej w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

§5
DANE OSOBOWE

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane Organizatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Zleceniodawcy. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora i Zleceniodawcę do odmowy jej wydania.

§6
REKLAMACJE

1. W celu ułatwienia ich rozpatrywania, reklamacje Uczestników związane z Konkursem powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja AccorHotels” w terminie 1 dnia od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 24.08.2018 roku. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie.
2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje, które nie zawierają danych wnoszącego, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna, nie wyłącza to jednak prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin.
2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.aktivist.pl oraz w siedzibie Organizatora i Fundatora Nagród.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu
z powodu wystąpienia problemów technicznych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dodaj komentarz

-->