Regulamin Plebiscytu i Konkursu Nocne Marki 2017

Regulamin Plebiscytu i Konkursu Nocne Marki 2017

§1.

1. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, określają sposób i tryb przeprowadzenia plebiscytu i konkursu – pod łączną nazwą „Nocne Marki 2017”.

2. Organizatorem Konkursu jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym
w wysokości 2.026.151,00 PLN (dalej „Organizator“).

3. Plebiscyt i Konkurs są prowadzone na łamach magazynu „Aktivist”, oraz w serwisie www.aktivist.pl. Plebiscyt
i konkurs trwają od dnia 2.01 2018 r. do 28.01 2018 r.

4. Głosy w plebiscycie można wysyłać w takim czasie, aby dotarły one do Organizatora od godz. 00:01 dnia 2.01.2018 r. do godz. 23.59 dnia 28.01.2018 r. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia plebiscytu ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie nie mogą jednak brać udziału:

a) pracownicy ani osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Organizatorem,

b) najbliżsi członkowie rodziny osób wskazanych pod literą a) (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

§2

1. Konkurs polega na oddawaniu przez uczestników głosów – za pośrednictwem formularza internetowego. Głos może, ale nie musi zawierać krótkie uzasadnienie wyboru.

2. Uczestnicy konkurs mogą oddawać głosy na następujące kandydatury:

a) w kategorii Artysta Roku 2017:
– EABS
– Kaz Bałagane
– niXes
– Siksa

b) w kategorii Miejsce Roku 2017:
– Projekt LAB
– Pogłos
– Surowiec
– Szpitalna 1

c) w kategorii Wydarzenie Roku 2017:
– Avant Art Festival
– Premiera filmu „Photon” Normana Leto
– Wystawa „Syrena Herbem Twym Zwodnicza”
– „Proces” w Nowym Teatrze

3. Uczestnik może oddać po jednym głosie, w każdej kategorii plebiscytowej.

4. Oddanie głosu następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://nm.aktivist.pl/.

§3

1. W celu zachęcenia uczestników do oddawania głosów, plebiscyt obejmuje także konkurs dla uczestników.

2. W konkursie biorą udział wszyscy głosujący, o których mowa w §1 ustęp 4 w związku z §2 niniejszego Regulaminu.

3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu, przyznaniem nagród oraz rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji uczestników sprawuje Komisja konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli magazynu „Aktivist”.

4. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Zwycięzcami w Konkursie jest 2 (dwóch) Uczestników ustalonych zgodnie z treścią ust. 6.

6. O zwycięstwie w konkursie decyduje Komisja konkursowa oceniająca treść przesłanego przez uczestnika uzasadnienia dokonanego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi w §2.

7. Komisja wybierze uzasadnienia najciekawsze pod względem merytorycznym.

§4.

1. Nagrodami w konkursie są 2 zegarki firmy Ice Watch.

2. Wartość żadnej nagrody nie przekracza 760 zł i nie podlegają one opodatkowaniu.

3. Nagrody przyznawane są zwycięzcom po jednym egzemplarzu.

4. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę. Nagrody będą realizowane według zasad określonych w niniejszym regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.aktivist.pl.

§5.

1. O uzyskaniu prawa do nagrody i sposobie jej przekazania Organizator powiadomi zwycięzcę i pozostałych nagrodzonych uczestników konkursu publikując wyniki na stronie Aktivist.pl, profilu FB Aktivist oraz wysyłając indywidualne wiadomości zwycięzcom.

2. W przypadku nieodebrania nagrody zgodnie z trybem określonym w niniejszym Regulaminie – zwycięzca bądź inna osoba nagrodzona traci prawo do nagrody.

§6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub braku możliwości poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§7.

1. Przystępując do Plebiscytu i Konkursu, Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Plebiscycie i Konkursie, a w szczególności wydanie Nagród.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w następujących celach:

3.1. przeprowadzenia Konkursu, w szczególności:
a) wyboru laureatów,
b) ogłoszenia listy laureatów Konkursu,
c) wydania Nagród,
d) obsługi reklamacji.

3.2. w celach marketingowych oraz w celu przeprowadzenia promocji

4. Administratorem danych osobowych Organizator.

5. Uczestnicy przez cały czas przetwarzania danych mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie lub odwołanie zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia udział w Konkursie, w szczególności wydanie nagrody. Jeżeli Uczestnik zdecyduje o odwołaniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub zaistnieje potrzeba zmiany lub poprawienia jego danych, może on zgłosić stosowne żądanie Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora: [email protected] lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Plebiscycie i Konkursie.

§ 8.

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursu, w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnej, na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt Nocne Marki – reklamacja konkursowa”.

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym. Reklamacje rozpatruje Organizator.

9 komentarzy

Dodaj komentarz