REGULAMIN KONKURSU „POSTANOWIENIE NOWOROCZNE” ORGANIZOWANEGO W SERWISIE INSTAGRAM

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród „Postanowienie noworoczne” zwanego dalej „Konkursem”, jest wydawca magazynu Aktivist- Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN dalej zwana „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa od 04.01.2018 do 20.01.2018 do godz. 23:59.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Aktivist prowadzonym w ramach serwisu Facebook i Instagram nie później niż w dniu 22.01.2018.
4. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem„) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania.
8. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych.
9. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
11. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
12. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
16. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram.
17. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu mogą zostać opublikowane również na profilach Aktivist, prowadzonych w ramach serwisu społecznościowego Facebook i YouTube oraz na www.aktivist.pl. W tym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, w szczególności ust. 12 – 16 powyżej.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 13 lat i posiadają aktywne konto w serwisie Instagram z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którzy dodatkowo będą zobowiązani do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o których mowa w Regulaminie.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram;
(b) zapoznanie się z Regulaminem;
(c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.
2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na:
a) polubieniu na Instagramie profilu @aktivist_magazyn
b) opublikowaniu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jakie jest Twoje postanowienie noworoczne?”.
2. Uczestnik może przesłać jedną odpowiedź Konkursową.
3. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.
4. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram.
5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
6. Komisja przy ocenianiu prac będzie brać pod uwagę kreatywność i zaangażowanie.
7. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

1. W Konkursie zostanie nagrodzeni uczestnicy, którzy udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi.
2. Nagrodami w Konkursie są:
8 bluz bluz od Paprocki & Brzozowski – Love w rozmiarach S, M, i 2 x XL; Plants zielona w rozmiarach 2 x M; Plants pomarańczowa w rozmiarach 2 x M
2 bluzy Łukasz Jemioł – Hunted w rozmiarach L i XL
3 bluzy Alkopoligamia – pomarańczowa bluza M, czarna bluza L, niebieska bluza L
2 produkty Alkopoligamia – nerka oraz torba
6 kart prezentowych Netflixpo 60 zł
1 zegarek Hugo Boss
2 pary okularów Polaroid
1 box z serialem Sherlock
5 zestawów płyt z filmami i muzyką
2. Wartość żadnej nagrody nie przekracza 760 zł brutto.
3. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody.
4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
5. Zdobywca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji na profilu Aktivist w serwisie Facebook i Instagram.
6. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość prywatną za pośrednictwem Instagrama, zgłoszenie pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W zgłoszeniu zdobywca Nagrody winien: (a) podać dane niezbędne do dokonania wysyłki Nagrody wraz z numerem telefonu, (b) wkleić w treść listu oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Valkea Media S.A., z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu „ Postanowienie Noworoczne” tj. celem wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że ma prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach określonych ustawie o ochronie danych osobowych. Powyższa zgoda ma charakter wyłączny nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie. Zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora i Zamawiającego z przysługujących mi osobistych praw autorskich przysługujących mi wobec zgłoszonych do Konkursu zdjęć”.
Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie
zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody. Zdobywca Nagrody kontaktując się z Organizatorem zobowiązuje się do podania – w razie takiej potrzeby zgłoszonej przez Organizatora – danych niezbędnych do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
5. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania.
6. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, jak również do wykonania obowiązków podatkowych oraz pisemnego potwierdzenia udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. Zdobywca Nagrody zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Organizatora w związku ze zmianą dat, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie powyżej.
8. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej oraz poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców.
9. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności kiedy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Instagram.
10. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
12. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których konto w serwisie Instagram w ocenie Organizatora może być fikcyjne.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane Organizatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Zgoda zdobywców Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych jest udzielana zgodnie z § 5 ust. 6.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Zlecającego, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Aktivist w serwisie Facebook i Instagram.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie Facebooki Instagram.
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na konkurs@aktivist.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

75 komentarzy

 • Homepage napisał(a):

  I just want to mention I am new to blogs and actually savored your page. Very likely I’m going to bookmark your blog post . You really come with very good stories. Regards for sharing with us your webpage.

 • I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 • I am just writing to make you know what a fabulous encounter our child had browsing your blog. She came to understand numerous details, most notably how it is like to possess an ideal giving heart to let a number of people just have an understanding of a number of tricky matters. You truly exceeded my desires. I appreciate you for distributing the warm and helpful, healthy, revealing and as well as cool guidance on that topic to Janet.

 • Raphael Sanjurjo napisał(a):

  whoah this blogweblog is greatwonderfulfantasticmagnificentexcellent i lovei really likei like readingstudying your articlesposts. StayKeep up the goodgreat work! You knowYou understandYou realizeYou recognizeYou already know, manya lot oflots of people areindividuals arepersons are huntingsearchinglooking aroundround for this infoinformation, you canyou could helpaid them greatly.

 • Beckie Cicco napisał(a):

  what a terrible film….get a professional to do it properly….how can you expect to be taken seriously by candidates or anyone?You wouldn’t get a kid to do your printing, would you, so why accept an amateur video? Stick to what you do best, being recruitment consultants and get a professional film-maker in to? enhance your brand and image!!

 • Health and Fitness napisał(a):

  Just a smiling visitant here to share the love (:, btw great style and design .

 • Health and Fitness napisał(a):

  I was reading some of your content on this website and I think this site is rattling instructive! Continue posting .

 • Health and Fitness napisał(a):

  Nice weblog here! Additionally your website lots up very fast! What host are you using? Can I am getting your affiliate hyperlink in your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol

 • Health and Fitness napisał(a):

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Hi there, I found your site by means of Google even as searching for a comparable matter, your web site came up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 • Buena Redenbaugh napisał(a):

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I was studying some of your posts on this site and I think this internet site is very informative ! Keep posting .

 • Health and Fitness napisał(a):

  Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 • Health and Fitness napisał(a):

  Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid other users like its aided me. Great job.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Great blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

 • Health and Fitness napisał(a):

  Dead indited subject matter, regards for entropy.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 • Health and Fitness napisał(a):

  you’re in point of fact a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a great task in this subject!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I do consider all the ideas you’ve offered to your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for starters. Could you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 • Thanh Bickley napisał(a):

  Usually I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 • Rets Pro Ripoff napisał(a):

  RETS PRO reviews and information are typically accessible throughout our online forums. RETSPRO serves an important network of developers and real estate professionals who require the ultimate flexibility in their IDX output. RETS PRO rets plugin is the ultimate software program for any real-estate website developer. RETSPRO was built specifically for web-developers to provide them with the various tools to fully customize a website for any real-estate clients.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 • Health and Fitness napisał(a):

  But wanna input on few general things, The website design is perfect, the content is rattling excellent. „War is much too serious a matter to be entrusted to the military.” by Georges Clemenceau.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Valuable information. Lucky me I discovered your web site accidentally, and I’m stunned why this twist of fate did not came about in advance! I bookmarked it.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, let alone the content!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :)

 • Health and Fitness napisał(a):

  Hello there, I discovered your website via Google whilst searching for a similar matter, your site came up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I have been checking out a few of your posts and i can claim pretty clever stuff. I will definitely bookmark your website.

 • Health and Fitness napisał(a):

  It’s truly a great and helpful piece of information. I’m happy that you simply shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Thanks, I have just been searching for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve found out so far. But, what about the conclusion? Are you certain in regards to the source?

 • Health and Fitness napisał(a):

  I precisely had to thank you very much all over again. I am not sure the things I would’ve created without the information contributed by you directly on this question. Completely was a real intimidating concern for me, nevertheless witnessing the specialized form you processed it forced me to jump for fulfillment. I am just grateful for your guidance and in addition have high hopes you comprehend what a powerful job you have been doing instructing some other people by way of a web site. I am sure you haven’t encountered all of us.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 • Laveta Kaz napisał(a):

  I simplyjust could notcouldn’t leavedepartgo away your siteweb sitewebsite prior tobefore suggesting that I reallyextremelyactually enjoyedloved the standardthe usual informationinfo a personan individual supplyprovide for youron yourin yourto your visitorsguests? Is going togonna be backagain frequentlyregularlyincessantlysteadilyceaselesslyoftencontinuously in order toto check up oncheck outinspectinvestigate cross-check new posts

 • Health and Fitness napisał(a):

  Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 • Health and Fitness napisał(a):

  certainly like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth however I will surely come back again.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Hello. splendid job. I did not imagine this. This is a fantastic story. Thanks!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I got what you intend, appreciate it for posting .Woh I am pleased to find this website through google. „Money is the most egalitarian force in society. It confers power on whoever holds it.” by Roger Starr.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I precisely wished to appreciate you once more. I’m not certain what I would have sorted out without these aspects discussed by you on such a industry. It truly was an absolute horrifying case in my circumstances, nevertheless taking a look at the professional strategy you processed it made me to jump for contentment. I am just happy for your support and wish you know what an amazing job you are putting in instructing the others with the aid of your web blog. Probably you’ve never come across all of us.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I needed to send you a very small observation to be able to give thanks yet again considering the extraordinary advice you’ve discussed in this article. It has been simply particularly open-handed with people like you to make unhampered precisely what many of us could possibly have distributed as an e book to end up making some bucks for themselves, chiefly considering the fact that you might well have done it in case you wanted. The solutions likewise acted like the fantastic way to be aware that some people have the same keenness much like my very own to grasp significantly more around this condition. I am certain there are many more pleasant periods ahead for individuals that look into your blog post.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I truly enjoy looking at on this site, it has got good content . „Violence commands both literature and life, and violence is always crude and distorted.” by Ellen Glasgow.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Real nice style and superb content , nothing else we need : D.

 • Health and Fitness napisał(a):

  You are my inhalation, I own few blogs and sometimes run out from brand :). „‚Tis the most tender part of love, each other to forgive.” by John Sheffield.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I must show appreciation to this writer for bailing me out of this type of situation. Right after checking through the online world and seeing proposals which are not productive, I figured my life was done. Being alive without the presence of answers to the problems you’ve sorted out by means of the guide is a serious case, and ones that could have badly affected my entire career if I hadn’t noticed your blog post. Your good capability and kindness in playing with all the stuff was crucial. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a stuff like this. I can also at this point relish my future. Thanks very much for this reliable and result oriented guide. I won’t hesitate to suggest the blog to any individual who ought to have guidance about this situation.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 • Health and Fitness napisał(a):

  great submit, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I’m sure, you have a huge readers’ base already!

 • Health and Fitness napisał(a):

  What i don’t realize is in truth how you’re not actually much more smartly-favored than you may be now. You are so intelligent. You recognize thus significantly when it comes to this topic, produced me in my opinion imagine it from so many various angles. Its like women and men aren’t involved except it¡¦s something to do with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. All the time deal with it up!

 • Health and Fitness napisał(a):

  Super-Duper blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also

 • Health and Fitness napisał(a):

  I appreciate, cause I discovered exactly what I was taking a look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 • Health and Fitness napisał(a):

  It is actually a nice and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Some really good articles on this web site , thankyou for contribution.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I actually wanted to construct a brief remark to be able to thank you for all of the unique ways you are posting here. My rather long internet investigation has finally been rewarded with wonderful insight to write about with my companions. I ‚d point out that many of us readers actually are rather lucky to live in a remarkable network with many special individuals with helpful concepts. I feel very privileged to have encountered your webpage and look forward to many more fabulous minutes reading here. Thanks once more for all the details.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too great. I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is really a wonderful website.

 • Health and Fitness napisał(a):

  My wife and i ended up being really thrilled that Raymond managed to finish up his studies because of the precious recommendations he obtained out of your web site. It’s not at all simplistic just to continually be handing out facts which usually most people have been making money from. And we also remember we have the blog owner to thank for this. Those illustrations you made, the straightforward site menu, the friendships you will make it easier to promote – it’s got everything terrific, and it is making our son in addition to us imagine that that issue is enjoyable, and that is tremendously indispensable. Thanks for the whole lot!

 • Health and Fitness napisał(a):

  As a Newbie, I am permanently searching online for articles that can be of assistance to me. Thank you

 • Health and Fitness napisał(a):

  I will right away take hold of your rss feed as I can’t find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me know in order that I may subscribe. Thanks.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Really nice design and wonderful subject matter, very little else we require : D.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 • Health and Fitness napisał(a):

  Some truly superb information, Gladiolus I found this. „Anonymity is the truest expression of altruism.” by Eric Gibson.

 • Health and Fitness napisał(a):

  magnificent points altogether, you simply received a new reader. What would you recommend in regards to your submit that you made some days ago? Any certain?

 • Health and Fitness napisał(a):

  I genuinely enjoy reading on this site, it has fantastic content . „Sometime they’ll give a war and nobody will come.” by Carl Sandburg.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 • Health and Fitness napisał(a):

  Only a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding pattern .

 • Health and Fitness napisał(a):

  You have brought up a very excellent details , thanks for the post.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Only wanna state that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I’m still learning from you, as I’m improving myself. I certainly enjoy reading everything that is written on your blog.Keep the posts coming. I enjoyed it!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *