REGULAMIN KONKURSU „POSTANOWIENIE NOWOROCZNE” ORGANIZOWANEGO W SERWISIE INSTAGRAM

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród „Postanowienie noworoczne” zwanego dalej „Konkursem”, jest wydawca magazynu Aktivist- Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN dalej zwana „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa od 04.01.2018 do 20.01.2018 do godz. 23:59.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Aktivist prowadzonym w ramach serwisu Facebook i Instagram nie później niż w dniu 22.01.2018.
4. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem„) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania.
8. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych.
9. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
11. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
12. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
16. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram.
17. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu mogą zostać opublikowane również na profilach Aktivist, prowadzonych w ramach serwisu społecznościowego Facebook i YouTube oraz na www.aktivist.pl. W tym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, w szczególności ust. 12 – 16 powyżej.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 13 lat i posiadają aktywne konto w serwisie Instagram z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którzy dodatkowo będą zobowiązani do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o których mowa w Regulaminie.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram;
(b) zapoznanie się z Regulaminem;
(c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.
2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na:
a) polubieniu na Instagramie profilu @aktivist_magazyn
b) opublikowaniu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jakie jest Twoje postanowienie noworoczne?”.
2. Uczestnik może przesłać jedną odpowiedź Konkursową.
3. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.
4. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram.
5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
6. Komisja przy ocenianiu prac będzie brać pod uwagę kreatywność i zaangażowanie.
7. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

1. W Konkursie zostanie nagrodzeni uczestnicy, którzy udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi.
2. Nagrodami w Konkursie są:
8 bluz bluz od Paprocki & Brzozowski – Love w rozmiarach S, M, i 2 x XL; Plants zielona w rozmiarach 2 x M; Plants pomarańczowa w rozmiarach 2 x M
2 bluzy Łukasz Jemioł – Hunted w rozmiarach L i XL
3 bluzy Alkopoligamia – pomarańczowa bluza M, czarna bluza L, niebieska bluza L
2 produkty Alkopoligamia – nerka oraz torba
6 kart prezentowych Netflixpo 60 zł
1 zegarek Hugo Boss
2 pary okularów Polaroid
1 box z serialem Sherlock
5 zestawów płyt z filmami i muzyką
2. Wartość żadnej nagrody nie przekracza 760 zł brutto.
3. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody.
4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
5. Zdobywca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji na profilu Aktivist w serwisie Facebook i Instagram.
6. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość prywatną za pośrednictwem Instagrama, zgłoszenie pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W zgłoszeniu zdobywca Nagrody winien: (a) podać dane niezbędne do dokonania wysyłki Nagrody wraz z numerem telefonu, (b) wkleić w treść listu oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Valkea Media S.A., z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu „ Postanowienie Noworoczne” tj. celem wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że ma prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach określonych ustawie o ochronie danych osobowych. Powyższa zgoda ma charakter wyłączny nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie. Zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora i Zamawiającego z przysługujących mi osobistych praw autorskich przysługujących mi wobec zgłoszonych do Konkursu zdjęć”.
Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie
zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody. Zdobywca Nagrody kontaktując się z Organizatorem zobowiązuje się do podania – w razie takiej potrzeby zgłoszonej przez Organizatora – danych niezbędnych do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
5. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania.
6. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, jak również do wykonania obowiązków podatkowych oraz pisemnego potwierdzenia udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. Zdobywca Nagrody zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Organizatora w związku ze zmianą dat, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie powyżej.
8. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej oraz poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców.
9. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności kiedy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Instagram.
10. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
12. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których konto w serwisie Instagram w ocenie Organizatora może być fikcyjne.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane Organizatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Zgoda zdobywców Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych jest udzielana zgodnie z § 5 ust. 6.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Zlecającego, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Aktivist w serwisie Facebook i Instagram.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie Facebooki Instagram.
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na konkurs@aktivist.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.