REGULAMIN KONKURSU „1 urodziny restauracji Ruza Roza – wygraj Bałkańską Ucztę”

Foto: Ruza Roza

REGULAMIN KONKURSU „1 urodziny restauracji Ruza Roza – wygraj Bałkańską Ucztę”, organizowanego wspólnie przez Aktivist. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „1 urodziny restauracji Ruza Roza – wygraj Bałkańską Ucztę” (dalej zwanego „Konkursem”) jest wydawca magazynu Aktivist- Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN dalej zwana „Organizatorem”.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”), który określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.aktivist.pl. Link do Regulaminu znajdującego się na stronie internetowej www.aktivist.pl umieszczony zostanie również w ogłoszeniach o Konkursie, o których mowa w pkt 2.1. Regulaminu.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosi swój udział w Konkursie w sposób wskazany w Regulaminie, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 1.5. Regulaminu.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia) i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
1.6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu: Aktivist.pl
2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 20.01.2018 w portalu Aktivist.pl poprzez umieszczenie artykułu z treścią zadania konkursowego. Post z portalu Aktivist.pl z treścią zadania konkursowego zostanie udostępniony również na Facebooku https://www.facebook.com/MagAktivist/
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 20.01.2018 (od momentu jego ogłoszenia) do 31.01.2018 r. do godz. 17:00 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu, co oznacza, że zgłoszenia konkursowe dokonane później nie będą uwzględniane przy rozwiązaniu Konkursu (wyborze laureatów Konkursu)
2.3 Rozwiązanie Konkursu (wybór laureatów Konkursu) nastąpi nie później niż do końca dnia 7.2.2018, tj. do godziny 23.59. W w/w terminie laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość e-mail z informacją o wygranej.
3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Przed wzięciem udziału w Konkursie, uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie (zgłoszenia do Konkursu) uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe: „Napisz, co Ci się kojarzy z
Bałkańską Ucztą.”  Jako zgłoszenie do konkursu będą uznane odpowiedzi na zadane pytanie w formie: słowa, zdania, kilku zdań. Odpowiedzi należy umieszczać w wiadomości e-mail, wysłanej na adres konkurs@aktivist.pl. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.2 powyżej
uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.
3.4. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu – na konkurs@aktivist.pl. W przypadku przesłania przez uczestnika Konkursu więcej niż jednego zgłoszenia do Konkursu, przy rozwiązaniu Konkursu (wyborze laureatów Konkursu) zostanie uwzględnione wyłącznie pierwsze zgłoszenie danego uczestnika.
3.5. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, norm społecznych i
obyczajowych jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora, tj. nie będą brane pod uwagę przy rozwiązaniu Konkursu (wyborze laureatów Konkursu).
3.6. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdą przedstawiciele magazynu Aktivist. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i
podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie jak również do dokonania wyboru zwycięzców (laureatów) Konkursu. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
4. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE
4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłącznie i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych.
4.3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.2 powyżej oraz:
1) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
2) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
3) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.
4.4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, rok urodzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przepowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, w tym komunikacji z uczestnikami Konkursu, przekazania nagrody zwycięzcom (laureatom) Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu, przeprowadzenie ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich
poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
5. NAGRODY
5.1. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów (zwycięzców) Konkursu jest voucher do Restauracji Ruza Roza na Menu Degustacyjne zwane „Bałkańską Ucztą” (w zależności od wyboru nagrodzonego uczestnika – wersja mięsna albo wersja rybna), Wartość każdego vouchera to 59zł brutto. W skład Menu Degustacyjnego wchodzi: W przypadku wyboru wersji mięsnej, następujące trzy dania:
MEZO PLATO
Talerz past bałkańskich podany z pyrlenką i smażoną ostrą papryką (Taramas – pasta z oliwek, Ajwar z serem – pasta z papryki i sera, Katyk – pasta z sera i orzechów, Hummus klasyczny, Hummus z mango)
AGNESZKA SUPA
Zupa z młodego jagnięcia, papryki, cukinii, bakłażana i pomidorów
SRYBSKA PLJESKAVICA
Kotlet wołowo-wieprzowy z boczkiem, ostrą czuszką i serem wędzonym
W przypadku wyboru wersji rybnej następujące trzy dania:
MEZO PLATO
Talerz past bałkańskich podany z pyrlenką i smażoną ostrą papryką (Taramas –
pasta z oliwek, Ajwar z serem – pasta z papryki i sera, Katyk – pasta z sera i orzechów, Hummus klasyczny, Hummus z mango)
RYBIA CZORBA
Aromatyczna zupa rybna z trzech ryb, małży i kalmarów, zakrapiana Rakiją – ostra!
SKUMRIJA NA SKARA
Grillowana makrela z rusztu
5.2. Po zakończeniu Konkursu, w terminie wskazanym w pkt 2.3 Regulaminu, Komisja wybierze najciekawsze odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe i przyzna łącznie 50 nagród – podwójnych voucherów. Jedna osoba może otrzymać od 1 do 4 voucherów w zależności od decyzji Komisji. W terminie wskazanym w pkt 2.3. Regulaminu Komisja przygotuje również dodatkową listę uczestników Konkursu, którzy otrzymają nagrody w przypadku niepodania przez laureata Konkursu danych, o których mowa w pkt
5.4 Regulaminu w terminie, o którym mowa w pkt 5.4 Regulaminu.
5.3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w terminie i sposób, o których mowa w pkt 2.3. Regulaminu, przy czym jednocześnie z powiadomieniem o wygranej w Konkursie, Laureaci Konkursu poproszeni zostaną o: – wskazanie wybranego sposobu odebrania nagrody, tj. wskazanie czy chcą żeby voucher został przesłany na podany przez nich adres mailowy czy odbiorą go
osobiście w Restauracji Ruza Roza przy ul. Francuskiej 3 w Warszawie;
– podanie imienia, nazwiska i adresu mailowego (w przypadku wyboru sposobu odebrania vouchera poprzez przesłanie na adres mailowy) celem odebrania nagrody w Konkursie.
5.4. W przypadku, jeżeli laureat Konkursu w ciągu 3 dni kalendarzowych od powiadomienia o wygranej przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych wskazanych w pkt 5.3 powyżej Organizator prześle laureatowi kolejną wiadomość wyznaczając mu dodatkowy 2-dniowy termin do wykonania ww.
czynności. W przypadku, jeżeli laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznaćnagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem i znajdującemu się na liście dodatkowej, o której mowa w pkt 5.2. Regulaminu. Przy wyłanianiu kolejnych laureatów decyduje ich kolejność na liście dodatkowej, o
której mowa w pkt 5.2. Regulaminu.
5.5. Przekazanie nagrody nastąpi poprzez przesłanie vouchera na wskazany przez laureata Konkursu adres mailowy lub poprzez odbiór osobisty w Restauracji Ruza Roza przy ul. Francuskiej 3 w Warszawie – w zależności od wyboru Laureata Konkursu, w terminie 7 dni od dnia podania przez Laureata Konkursu kompletnych informacji potrzebnych do przekazania nagrody, zgodnie z pkt 5.3. i 5.4. Regulaminu;
5.6. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
5.6.1. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
5.6.2. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
5.6.3. Organizator zastrzega, że vouchery mogą być realizowane w terminie do 31.03.2018 r. w dniach poniedziałek – czwartek w Restauracji Ruza Roza w Warszawie. Voucher może być zrealizowany po uprzednim telefonicznym dokonaniu przez laureata Konkursu rezerwacji terminu realizacji voucheru wraz z podaniem numeru telefonu i nazwiska laureata Konkursu przy czym laureat Konkursu powinien dokonać rezerwacji vouchera najpóźniej do dnia 10.03.2016 r. W przypadku niedokonania
rezerwacji w w/w terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji vouchera. Rezerwacje mogą zostać przeniesione na inny termin, w tym na termin po 31.03.2018 r., ustalony z laureatem Konkursu, w przypadku gdy realizacja vouchera w terminie wskazanym przez laureata Konkursu nie jest możliwa, w tym w szczególności z uwagi na ilość rezerwacji większą niż ilość miejsc w lokalu Restauracji Ruza Roza, rezerwację całego lokalu Rezerwacji Ruza Roza lub awarię w lokalu
Restauracji Ruza Roza. Vouchery muszą być wykorzystane przez laureata Konkursu z tym, że laureat Konkursu może wykorzystać vouchery wspólnie z inną osobą lub osobami przy założeniu, że jeden voucher przypada na jedną osobę. Laureat Konkursu nie może przekazać voucherów osobie lub osobom trzecim co oznacza, że vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie z udziałem laureata Konkursu.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: konkurs@aktivist.pl, lub w formie
pisemnej na adres Organizatora
6.2. Reklamacje pisemne należy wysłaćlistem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
6.3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane uczestnika Konkursu: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty takiego wezwania.
Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

75 komentarzy

 • I simply want to say I am new to blogging and site-building and definitely savored your blog. Probably I’m likely to bookmark your site . You actually have beneficial articles and reviews. Regards for sharing with us your blog site.

 • Last month, when i visited your blog i got an error on the mysql server of yours.`*.;`

 • Sherika Rodman napisał(a):

  The Digient Poker Games software is a able to rollout solution for beginningyour on-line poker enterprise in a short time. The petitioner is earlier than this Court docketlooking for for concern of mandamus and to direct the respondents to notinterfere with the activities of the petitioner in conducting poker video games /tournaments in their premises. Additionally, if the poker site does not havemuch traffic, there will be less action atthe less commonly performed video games like 5 Card Stud,7 Card Stud, Razz, Badugi and Triple Draw. Some of the homeowners are Rishi Kajaria, joint MD,Kajaria Ceramics and Ruchiransh Jaipuria ofJaipuria Group (Delhi); Mehul Shah, unique promoter of Anchor Electrical (Mumbai); Kunal Shah, cofounder of FreeCharge(Bengaluru); Amit Shah, Karan Bhagat and Yatin Shah of IIFL Wealth Management (Hyderabad); Ankkit Bahadur of Playboy, North India and Taarun V Jain of Legend Group (Kolkata); Gaurav Mohan of Eventwala (Goa); and Purrshottam Bhaggeria of Filatex Group(Rajasthan).Aces and Faces: You possibly can play up to 25 hands in any single sport,and benefit from the Double and Double Half features. If the site providing poker ispaying taxes on its earnings correctly, deducting TDS on playerwinnings as per Authorities norms then it is completely acceptable.These games which are on Star Poker have been declared to be legal by statutes governing gaming Legal guidelines as they aregames of talent. Poker lovers breathed a sigh of aid ever sinceon-line poker got here into existence.In addition to all these points – Khelo365 has been issued the primary license for Poker in India.The brand new website is the newest entrant within the Indian ability video games industry, which already has more than a dozen on-linepoker web sites. Indian on-line poker web sites have long performed business with Indian prospects, offering legal loopholesto get round financial restrictions in India thatcan make withdrawals and deposits irritating. There havebeen some one-off judgments overseas (some Danish, Swedish, Russian and U.S.state courts have acknowledged poker as a ability-based sport), the place poker hasbeen construed as a sport involving a considerable degreeof talent and hence excluded from the ambit of gambling, the prevailing temper globally is to model all card video games as gambling.Our experts preferred how the video games are somewhat softer and that means a much bigger winrate for many players. A bench of Justices Madan B Lokur and S A Bobde famous that online rummy and other card video games had not been subject matter of any court order regarding their legality or in any other case, and hence any challenge pertaining to on-line rummy supplied by such web sites was pre-mature. Kindly go through the Terms & Conditions to play poker & play rummy for each Promotion or Bonus provide launched on PokaBunga to know more about its validity, expiry and process.The 12 teams might be chosen via 70+ testing/qualifying bouts held throughout varied cities in India over virtually three months, as well as by means of online tournaments. These taking part in rummy, poker and other card games on-line for stakes do not have to fret whether it is completely a sport of sheer luck or involves abilities. Rahul, who declined to be identified by his full identify, is among greater than 50,000 individuals who play on homegrown on-line poker startups corresponding to Adda52, Poker-Baazi and Spartan Poker every month.Whereas there’s all the time a kind of uncertainty in any sport or sport, be it cricket or chess (since one can not predict the winner and certain external possibilities all the time solid aspersions on who the winner is likely to be) and in most poker video games there’s staking of money to create an incentive for gamers (some type of registration payment can also be not uncommon for different sports activities) the one issue that must be thought-about is whether there is asubstantial diploma of talent required for enjoying poker.Somewhat recognized, yet growing sport in India, poker is now turning into the next huge wave in the young sports activities circles in major cities of India, with gamers vying for tournament ranks in addition to for raking in large pots in cash video games. Furthermore all gambling web sites are hosted in nations the place playing is legal, making it additional difficult for Indian sleuths to take any legal or remedial action towards them. Trust us, with such exciting video games, you will even start earning money by playing online poker for cash very quickly!The seventh version of the Championship came about from 2nd – 5th June 2011 in the card room onboard Casino Royale, the biggest off-shore on line casino positioned within the Goan state capital of Panaji (or Panjim). These teams will be selected by way of 70+ qualifying rounds held throughout various cities over practically 3 months, as well as by way of on-line tournaments that will begin early in 2017. It is your one stop poker vacation spot with limitless poker action in a safe and gratifying interface.Charles has been an avid poker player for quite a few years, both stay and on-line. A few of the necessary ideas of poker like bluffing and tells are oversimplified in the movie. Overall these Poker Championships and poker league are ways to popularise the sport of poker in India and can help many champion poker gamers to take part and win right here locally with out parting the cash to the totally different country. Take for instance the choice of Muck Cards/Present Playing cards, provided at top quality Poker Websites akin to Pokabunga.I feel actually proud that within few years a lot momentum has occurred in the domestic poker scene and plenty of inspirational tales have come forward for lot of budding and new poker players to emulate. It could possibly be argued that operating a gambling website in India is deemed illegal under the phrases of this act, given its wording, but that is removed from clear. The legality of online poker actual cash video games stays topic to interpretation at this cut-off date. The IPC group, which claimed to be the actual owners of the Spartan Poker brand, moved the domain name to anumber of hours after the public notice was posted, in accordance with the report.Maybe you possibly can attempt to play with an European web sitehowever this web site should be hosted overseas and you must changeyour Ip. In consequence the web gaming and on-line taking part in entrepreneurs of India are literally requiredto comply with multiple authorized guidelines of India, both central along with state wise.The gamers are amongst a small bunch of peoplewho find themselves now collaborating in bringing Indiato the world map of Poker. Probably the most luxurious on line casino in India formerly generallyknown as Casino Royale is owned by Delta Company Restricted.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Hello there, You’ve done a great job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this site.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I have to express my affection for your kindness supporting men and women that need help on this subject. Your real dedication to getting the solution along came to be exceptionally effective and has regularly helped regular people like me to arrive at their objectives. Your new warm and friendly tips and hints means this much a person like me and even more to my office colleagues. Thanks a lot; from all of us.

 • Health and Fitness napisał(a):

  of course like your web-site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the reality on the other hand I will definitely come back again.

 • Houston Buschmann napisał(a):

  Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 • Health and Fitness napisał(a):

  Hello my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include almost all vital infos. I would like to peer extra posts like this .

 • Health and Fitness napisał(a):

  I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend :)

 • Health and Fitness napisał(a):

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I just could not depart your site before suggesting that I actually loved the usual info a person provide in your guests? Is gonna be back regularly to check out new posts.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I truly enjoy looking through on this site, it holds good blog posts. „The secret of eternal youth is arrested development.” by Alice Roosevelt Longworth.

 • jasa rakit pc napisał(a):

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I really appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 • Health and Fitness napisał(a):

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 • www.Metroclick.com napisał(a):

  MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 • Health and Fitness napisał(a):

  I will immediately grasp your rss feed as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me realize so that I could subscribe. Thanks.

 • Rets Pro Scam napisał(a):

  RETS PRO reviews and other info are typically offered within our websites. RETSPRO serves an important community of developers and real estate brokers who require the ultimate flexibility inside their IDX output. RETS PRO wordpress real estate plugin is the superior software for any real estate website developer. RETSPRO was built especially for web developers to provide them with the tools to fully customize a site used for real-estate clients.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 • Health and Fitness napisał(a):

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 • Health and Fitness napisał(a):

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 • Health and Fitness napisał(a):

  Wow! Thank you! I continuously needed to write on my blog something like that. Can I implement a part of your post to my blog?

 • Allan Grocott napisał(a):

  Hello there. I discovered your website by way of Google at the same time as searching for a comparable topic, your website got here up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 • Health and Fitness napisał(a):

  You are my aspiration , I possess few blogs and often run out from to post .I believe this website holds some rattling wonderful information for everyone. „Loving someone is easy but losing someone is hard.” by Shelby Harthcock.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I gotta favorite this website it seems very beneficial very useful

 • Health and Fitness napisał(a):

  F*ckin’ remarkable issues here. I am very glad to see your post. Thank you so much and i am having a look ahead to touch you. Will you please drop me a e-mail?

 • Health and Fitness napisał(a):

  Just wanna remark that you have a very decent web site , I the design it really stands out.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Appreciate it for helping out, wonderful info. „The surest way to be deceived is to think oneself cleverer than the others.” by La Rochefoucauld.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I just could not leave your web site prior to suggesting that I actually loved the standard information a person provide in your visitors? Is going to be back frequently in order to inspect new posts

 • Health and Fitness napisał(a):

  Only wanna remark on few general things, The website design and style is perfect, the subject material is rattling good. „The enemy is anybody who’s going to get you killed, no matter which side he’s on.” by Joseph Heller.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I want to point out my gratitude for your kindness for women who actually need help with this theme. Your personal dedication to getting the message throughout was particularly functional and has in most cases allowed most people like me to realize their ambitions. Your amazing important publication indicates so much to me and substantially more to my peers. Warm regards; from everyone of us.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

 • Health and Fitness napisał(a):

  Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & aid different customers like its helped me. Great job.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I’ll immediately take hold of your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognize in order that I could subscribe. Thanks.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I have been browsing on-line more than three hours today, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It is beautiful value sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you did, the internet will probably be much more useful than ever before.

 • Health and Fitness napisał(a):

  You have brought up a very great details , thankyou for the post.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own website now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 • Jeanice Knoedler napisał(a):

  HeyHowdyHi thereHeyaHey thereHiHello just wanted to give you a quickbrief heads up and let you know a few of the imagespictures aren’t loading correctlyproperly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsersinternet browsersweb browsers and both show the same resultsoutcome.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I have recently started a web site, the information you provide on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I have been browsing on-line more than three hours these days, but I by no means found any interesting article like yours. It is pretty price sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you probably did, the web will probably be much more helpful than ever before. „I thank God for my handicaps, for through them, I have found myself, my work and my God.” by Hellen Keller.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I like this post, enjoyed this one thanks for posting .

 • Health and Fitness napisał(a):

  I would like to show my appreciation for your generosity for individuals that must have help with your area. Your real commitment to getting the message all around had become especially good and has surely enabled regular people like me to achieve their objectives. The useful tutorial denotes a whole lot to me and further more to my fellow workers. Many thanks; from all of us.

 • Health and Fitness napisał(a):

  you’re in point of fact a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a fantastic activity on this subject!

 • Health and Fitness napisał(a):

  Somebody necessarily lend a hand to make significantly articles I might state. That is the first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the research you made to make this particular post extraordinary. Great process!

 • Health and Fitness napisał(a):

  Thank you for another informative website. The place else could I get that kind of information written in such a perfect method? I’ve a project that I’m simply now working on, and I have been at the glance out for such information.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 • Health and Fitness napisał(a):

  You really make it seem really easy along with your presentation however I to find this topic to be really one thing that I think I would by no means understand. It kind of feels too complicated and very large for me. I am looking forward in your next post, I¡¦ll try to get the cling of it!

 • Health and Fitness napisał(a):

  Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 • Health and Fitness napisał(a):

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too great. I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous site.

 • Tyler Barrom napisał(a):

  Hi thereHello, I enjoy reading all ofthrough your articlepostarticle post. I likewanted to write a little comment to support you.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I like this post, enjoyed this one thanks for putting up. „Abortion is advocated only by persons who have themselves been born.” by Ronald Reagan.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Utterly indited written content, thanks for information. „No human thing is of serious importance.” by Plato.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I will immediately grab your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me understand so that I could subscribe. Thanks.

 • Health and Fitness napisał(a):

  F*ckin’ remarkable things here. I am very satisfied to see your article. Thank you so much and i am looking ahead to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 • Health and Fitness napisał(a):

  You are my aspiration, I possess few blogs and rarely run out from post :). „‚Tis the most tender part of love, each other to forgive.” by John Sheffield.

 • Health and Fitness napisał(a):

  What i do not realize is if truth be told how you are not really a lot more well-liked than you might be right now. You are so intelligent. You recognize thus considerably when it comes to this topic, produced me personally consider it from so many various angles. Its like women and men are not fascinated until it is something to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. At all times care for it up!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I conceive you have noted some very interesting details , thankyou for the post.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I really wanted to send a note to be able to say thanks to you for all of the fantastic tips you are sharing on this website. My time intensive internet search has at the end been rewarded with professional concept to exchange with my guests. I ‚d state that that many of us readers are truly lucky to be in a great network with so many wonderful individuals with valuable suggestions. I feel really blessed to have discovered your entire web site and look forward to some more fun minutes reading here. Thanks once again for everything.

 • Health and Fitness napisał(a):

  My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 • Health and Fitness napisał(a):

  Simply wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is just spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I was examining some of your content on this website and I conceive this internet site is very instructive! Keep on putting up.

 • Health and Fitness napisał(a):

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 • Health and Fitness napisał(a):

  But a smiling visitor here to share the love (:, btw great design. „Treat the other man’s faith gently it is all he has to believe with.” by Athenus.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I truly enjoy looking through on this website, it holds good articles. „A short saying oft contains much wisdom.” by Sophocles.

 • Health and Fitness napisał(a):

  My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 • Health and Fitness napisał(a):

  I’m so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 • Health and Fitness napisał(a):

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 • Wilson Aikens napisał(a):

  I believethinkthink that what youeverything postedwrotetypedcomposedsaidpublishedI believethinkthink that what youeverything postedwrotetypedcomposedsaidpublishedI believethinkthink that what youeverything postedwrotetypedcomposedsaidpublishedI believethinkthink that what youeverything postedwrotetypedcomposedsaidpublishedWhat youEverything postedwrotetypedcomposedsaidpublished waswas actually very logicalreasonablemade a lot ofa ton ofa bunch ofa great deal of sense. ButHowever, what about this?think aboutconsiderthink on this, what ifsuppose you were to writecreate a killerawesome headlinetitlepost title?added a little contentinformation?wrotetypedcomposed a catchier titlepost title? I ain’tam not sayingsuggesting your contentinformation isn’tis not goodsolid.I ain’tam not sayingsuggesting your contentinformation isn’tis not goodsolidI mean, I don’t wantdon’t wish to tell you how to run your blogwebsite, buthowever what ifsuppose you added a titlepost titlesomethinga headlinetitlepost title that grabbed people’sa person’sfolk’s attention?to maybepossibly getgrab people’sa person’sfolk’s attention?that makes people wantdesire more? I mean BLOG_TITLE is a littlekinda vanillaplainboring. You couldought tomightshould peeklookglance at Yahoo’s homefront page and watchseenote how they createwritecreate postnewsarticle headlinestitles to getgrab viewerspeople interestedto clickto open the links. You might add a videoadd a related videotry adding a video or a related picturerelated picpicpicture or two to getgrab readerspeople interestedexcited about what youeverything’ve writtengot to say. Just my opinionIn my opinion, it mightcouldwould bringmake your postsblogwebsite a little liveliera little bit more interesting.

 • Health and Fitness napisał(a):

  I like this blog very much, Its a really nice office to read and obtain information. „…when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.” by Conan Doyle.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *