REGULAMIN KONKURSU „1 urodziny restauracji Ruza Roza – wygraj Bałkańską Ucztę”

Foto: Ruza Roza

REGULAMIN KONKURSU „1 urodziny restauracji Ruza Roza – wygraj Bałkańską Ucztę”, organizowanego wspólnie przez Aktivist. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „1 urodziny restauracji Ruza Roza – wygraj Bałkańską Ucztę” (dalej zwanego „Konkursem”) jest wydawca magazynu Aktivist- Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN dalej zwana „Organizatorem”.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”), który określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.aktivist.pl. Link do Regulaminu znajdującego się na stronie internetowej www.aktivist.pl umieszczony zostanie również w ogłoszeniach o Konkursie, o których mowa w pkt 2.1. Regulaminu.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosi swój udział w Konkursie w sposób wskazany w Regulaminie, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 1.5. Regulaminu.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia) i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
1.6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu: Aktivist.pl
2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 20.01.2018 w portalu Aktivist.pl poprzez umieszczenie artykułu z treścią zadania konkursowego. Post z portalu Aktivist.pl z treścią zadania konkursowego zostanie udostępniony również na Facebooku https://www.facebook.com/MagAktivist/
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 20.01.2018 (od momentu jego ogłoszenia) do 31.01.2018 r. do godz. 17:00 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu, co oznacza, że zgłoszenia konkursowe dokonane później nie będą uwzględniane przy rozwiązaniu Konkursu (wyborze laureatów Konkursu)
2.3 Rozwiązanie Konkursu (wybór laureatów Konkursu) nastąpi nie później niż do końca dnia 7.2.2018, tj. do godziny 23.59. W w/w terminie laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość e-mail z informacją o wygranej.
3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Przed wzięciem udziału w Konkursie, uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie (zgłoszenia do Konkursu) uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe: „Napisz, co Ci się kojarzy z
Bałkańską Ucztą.”  Jako zgłoszenie do konkursu będą uznane odpowiedzi na zadane pytanie w formie: słowa, zdania, kilku zdań. Odpowiedzi należy umieszczać w wiadomości e-mail, wysłanej na adres konkurs@aktivist.pl. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.2 powyżej
uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.
3.4. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu – na konkurs@aktivist.pl. W przypadku przesłania przez uczestnika Konkursu więcej niż jednego zgłoszenia do Konkursu, przy rozwiązaniu Konkursu (wyborze laureatów Konkursu) zostanie uwzględnione wyłącznie pierwsze zgłoszenie danego uczestnika.
3.5. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, norm społecznych i
obyczajowych jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora, tj. nie będą brane pod uwagę przy rozwiązaniu Konkursu (wyborze laureatów Konkursu).
3.6. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdą przedstawiciele magazynu Aktivist. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i
podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie jak również do dokonania wyboru zwycięzców (laureatów) Konkursu. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
4. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE
4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłącznie i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych.
4.3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.2 powyżej oraz:
1) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
2) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
3) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.
4.4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, rok urodzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przepowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, w tym komunikacji z uczestnikami Konkursu, przekazania nagrody zwycięzcom (laureatom) Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu, przeprowadzenie ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich
poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
5. NAGRODY
5.1. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów (zwycięzców) Konkursu jest voucher do Restauracji Ruza Roza na Menu Degustacyjne zwane „Bałkańską Ucztą” (w zależności od wyboru nagrodzonego uczestnika – wersja mięsna albo wersja rybna), Wartość każdego vouchera to 59zł brutto. W skład Menu Degustacyjnego wchodzi: W przypadku wyboru wersji mięsnej, następujące trzy dania:
MEZO PLATO
Talerz past bałkańskich podany z pyrlenką i smażoną ostrą papryką (Taramas – pasta z oliwek, Ajwar z serem – pasta z papryki i sera, Katyk – pasta z sera i orzechów, Hummus klasyczny, Hummus z mango)
AGNESZKA SUPA
Zupa z młodego jagnięcia, papryki, cukinii, bakłażana i pomidorów
SRYBSKA PLJESKAVICA
Kotlet wołowo-wieprzowy z boczkiem, ostrą czuszką i serem wędzonym
W przypadku wyboru wersji rybnej następujące trzy dania:
MEZO PLATO
Talerz past bałkańskich podany z pyrlenką i smażoną ostrą papryką (Taramas –
pasta z oliwek, Ajwar z serem – pasta z papryki i sera, Katyk – pasta z sera i orzechów, Hummus klasyczny, Hummus z mango)
RYBIA CZORBA
Aromatyczna zupa rybna z trzech ryb, małży i kalmarów, zakrapiana Rakiją – ostra!
SKUMRIJA NA SKARA
Grillowana makrela z rusztu
5.2. Po zakończeniu Konkursu, w terminie wskazanym w pkt 2.3 Regulaminu, Komisja wybierze najciekawsze odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe i przyzna łącznie 50 nagród – podwójnych voucherów. Jedna osoba może otrzymać od 1 do 4 voucherów w zależności od decyzji Komisji. W terminie wskazanym w pkt 2.3. Regulaminu Komisja przygotuje również dodatkową listę uczestników Konkursu, którzy otrzymają nagrody w przypadku niepodania przez laureata Konkursu danych, o których mowa w pkt
5.4 Regulaminu w terminie, o którym mowa w pkt 5.4 Regulaminu.
5.3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w terminie i sposób, o których mowa w pkt 2.3. Regulaminu, przy czym jednocześnie z powiadomieniem o wygranej w Konkursie, Laureaci Konkursu poproszeni zostaną o: – wskazanie wybranego sposobu odebrania nagrody, tj. wskazanie czy chcą żeby voucher został przesłany na podany przez nich adres mailowy czy odbiorą go
osobiście w Restauracji Ruza Roza przy ul. Francuskiej 3 w Warszawie;
– podanie imienia, nazwiska i adresu mailowego (w przypadku wyboru sposobu odebrania vouchera poprzez przesłanie na adres mailowy) celem odebrania nagrody w Konkursie.
5.4. W przypadku, jeżeli laureat Konkursu w ciągu 3 dni kalendarzowych od powiadomienia o wygranej przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych wskazanych w pkt 5.3 powyżej Organizator prześle laureatowi kolejną wiadomość wyznaczając mu dodatkowy 2-dniowy termin do wykonania ww.
czynności. W przypadku, jeżeli laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznaćnagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem i znajdującemu się na liście dodatkowej, o której mowa w pkt 5.2. Regulaminu. Przy wyłanianiu kolejnych laureatów decyduje ich kolejność na liście dodatkowej, o
której mowa w pkt 5.2. Regulaminu.
5.5. Przekazanie nagrody nastąpi poprzez przesłanie vouchera na wskazany przez laureata Konkursu adres mailowy lub poprzez odbiór osobisty w Restauracji Ruza Roza przy ul. Francuskiej 3 w Warszawie – w zależności od wyboru Laureata Konkursu, w terminie 7 dni od dnia podania przez Laureata Konkursu kompletnych informacji potrzebnych do przekazania nagrody, zgodnie z pkt 5.3. i 5.4. Regulaminu;
5.6. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
5.6.1. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
5.6.2. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
5.6.3. Organizator zastrzega, że vouchery mogą być realizowane w terminie do 31.03.2018 r. w dniach poniedziałek – czwartek w Restauracji Ruza Roza w Warszawie. Voucher może być zrealizowany po uprzednim telefonicznym dokonaniu przez laureata Konkursu rezerwacji terminu realizacji voucheru wraz z podaniem numeru telefonu i nazwiska laureata Konkursu przy czym laureat Konkursu powinien dokonać rezerwacji vouchera najpóźniej do dnia 10.03.2016 r. W przypadku niedokonania
rezerwacji w w/w terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji vouchera. Rezerwacje mogą zostać przeniesione na inny termin, w tym na termin po 31.03.2018 r., ustalony z laureatem Konkursu, w przypadku gdy realizacja vouchera w terminie wskazanym przez laureata Konkursu nie jest możliwa, w tym w szczególności z uwagi na ilość rezerwacji większą niż ilość miejsc w lokalu Restauracji Ruza Roza, rezerwację całego lokalu Rezerwacji Ruza Roza lub awarię w lokalu
Restauracji Ruza Roza. Vouchery muszą być wykorzystane przez laureata Konkursu z tym, że laureat Konkursu może wykorzystać vouchery wspólnie z inną osobą lub osobami przy założeniu, że jeden voucher przypada na jedną osobę. Laureat Konkursu nie może przekazać voucherów osobie lub osobom trzecim co oznacza, że vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie z udziałem laureata Konkursu.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: konkurs@aktivist.pl, lub w formie
pisemnej na adres Organizatora
6.2. Reklamacje pisemne należy wysłaćlistem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
6.3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane uczestnika Konkursu: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty takiego wezwania.
Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

298 komentarzy

Dodaj komentarz